دیوید بوهمتا
زمانی که در مقابل دیگران جبهه گیری کنیم و به تصورات خود محکم بچسبیم و به خود کاملاً حق دهیم، توانایی فهم و هوش ما محدود شده است. وقتی که قرائن ، علائم و شواهد نشان می دهد که نظری می تواند غلط باشد ، دلیلی برای محکم چسبیدن به آن وجود ندارد.                       دیوید بوهم(1992-1917) آمریکا ص 61


اندیشه ای که دارای نظام صحیح است ، راه را برای پیشنهادهای اصلاحی باز می گذارد.                                                     وقتی که افراد علاقه مند به شرکت در گفتگو، آمادگی لازم، برای پذيرفتن و فهميدن ديگری و تجديدنظر در طرز تفکر خود را نداشته باشند، در آن صورت گفتگو شکست خواهد خورد.                                                                                                                                                   


از دل سخن گفتن يعنی: از مطلبی سخن می‌گويم که واقعاً برايم مهم است و وجود مرا تحت تأثير قرار داده است صرفاً به دليلی اظهار وجود، تظاهر و نشان دادن قدرت خطا به سخن نمی‌گويم بلکه سعی می کنم خود را آن طور که هستم نشان دهم.
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان