ویلیام اسحاقهدف در گفتگو ايجاد نوعی رابطه بين گفتگو کنندگان است که در آن احساس امنيت وجود داشته باشد. افراد بتوانند استراتژی‌های دفاعی و محدوديتهای ذهنی خود و ديگران را به پرسش گيرند و همچنين در پی شناسايی و استفاده از چگونگی اين گونه تغيير و تحول ها و ايجاد انگيزه ها باشند.آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان