امام موسی صدر

کلمه پاره ای از وجود آدمی است و از زندگی انسان سرچشمه می گیرد و مرگ آن یا آنچه در حالت های مختلف دروغ یا مبالغه یا شهادت دروغ یا خلف وعده نامیده می شود، دلیلی است برای مرگ آدمی یا دست کم دوگانگی او که خود نوع دیگری از مرگ است.

کلمه رابطه مشخص و آشکار میان ابنای بشر است. انحراف کلمه یا بی معنا شدن آن یا تطابق نداشتن آن با معنایش به طور کامل ، همۀ اینها روابط انسانی را در معرض خطر قرار می دهد و سلامت جامعه را از بین می برد.


هر حركتي‌ كه ‌از انسان ‌سر مي‌زند، مانند حركت ‌دست، بخشي ‌از نيروي ‌بدن ‌است‌ كه ‌تبديل ‌به‌ حركت ‌مي‌شود. هر حركتي ‌ثمرة ‌بخشي ‌از نيروي من ‌است. بنابراين‌ كلمه ‌(سخن) ثمرة دو نيروي ‌مادي ‌و فكري ‌است‌ كه ‌همنشين‌  شده‌اند. يعني ‌با هر كلمه‌اي ‌كه ‌بيان‌ مي‌كنم، بخشي ‌از بدن ‌و جانم ‌را مصرف‌ مي‌كنم. پس‌ كسي‌ كه ‌به‌ سخن‌ خود ‌احترام ‌نمي‌گذارد، به ‌خود ‌احترام‌ نمي‌گذارد. اين ‌هم ‌يكي‌ از سرچشمه‌هاي‌ گرفتاري‌هاي ‌ماست. وقتي ‌وعده ‌مي‌دهيم ‌و وفا نمي‌كنيم ‌و سخن ‌مي‌گوييم ‌و راست‌ نمي‌گوييم، حقايق‌ پيرامون‌ خود را به‌ شهادت‌ مي‌گيريم. چنانكه در شب‌ اول‌ گفتم ‌معيار همگرايي ‌و نيز ابزار گفتگو و همكاري، كلمه ‌است. اگر من‌ صادق ‌نباشم، بناي‌ جامعه ‌لرزان ‌و دروغين خواهد شد.


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان