اسکات فیتزجرالدعلامت هوش بسيار در آن است که بتوان در آن واحد دو نظر مخالف را در سر داشت و با وجود آن خوب فکر کرد.دو عنصر اساسی در هر گفتگو وجود دارد:

1-    بدون پيش داوری کامل و دقيق گوش فرادادن

2-    صحبت جستجوگر يا گفتگوی بالنده که در اثر خوب گوش دادن به وجود می‌آيد.


توانايی محوری جلسات خوب گوش دادن:

- آمادگی فراگيری و آموختن                       - به تعليق در آوردن تصورات قبلی

 

- آمادگی پذيرش و گوش دادن                    - موضع گيری پويا و جستجوگری


در صورتی که به گفته‌های هم صحبت خود با احترام و آغوش باز گوش کنيم از مرزهای از قبل تعيين شدة ذهن خود فرا می‌رويم. اين به آن معنا نيست که موضع خود را کنار بگذاريم, بلکه طوری بايد آن را حفظ کنيم که ادغام نظرية طرف مقابل در آن ميسر باشد.


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان